ITARC 2010

Informationsexplosionen

ITARC 2010 är över där c:a 150 arkitekter möttes för att diskutera heta IT arkitekturfrågor.
Här hittar du nu material och presentationer ifrån konferensen.

[flickr-gallery mode=”photoset” photoset=”72157623783743535″]


Inledning
Moderator: Daniel Akenine

Daniel Akenine

Informationsexplosion. En explosion av information. På många sätt har explosionen redan skett, de senaste åren har information spridits på allt fler datakällor, både innanför och utanför din brandvägg. Information utan kontext, utan semantik och utan säkerhetsstrategi. Jag hoppas att denna dag kan belysa flera spännande frågeställningar kopplade till semantik, metadata och framtidens informationshantering.

Daniel Akenine är ordförande för Sveriges IT arkitekter – IASA, nationell teknikchef för Microsoft och en av drivkrafterna inom cloud computing i Sverige.

Semantic Technology in the Post-Relational World
Dave McComb, President, Semantic Arts

Dave McComb

Keynote

With the continuing explosion of unstructured data in the searchable web, externally-structured data in the  “deep web” and the onslaught of social media, the amount of information relevant to our enterprises is not only growing exponentially, it is growing outside our control. In this keynote Dave McComb will show why our traditional approaches to information management have run their course, and how modern architectures based on Semantic Technology and Resource Oriented Architectures will be taking their place.

Dave McComb has been the President of Semantic Arts for the last 10 years, a firm specializing in helping enterprises reduce complexity in their information systems while migrating to leading edge software architectures.  He is the author of Semantics in Business Systems, a frequent forum speaker and is co-producer and program chair for the Semantic Technology Conference.

Dataförädling med semantiska tekniker
Olle Olsson, forskare vid SICS (Swedish Institute of Computer Science) och W3C

Olle Olsson

En ökande mängd data och nya typer av data, en föränderlig omvärld, och ökad samverkan med externa parter …sådana faktorer skapar svårigheter för traditionella informationshanteringsansatser. Där vi tidigare lät informationsmodeller lägga en form på våra data, måste vi nu i allt större utsträckning låta data forma de informationsmodeller vi använder.

Detta perspektivbyte samverkar synergistiskt med tekniker och metoder från den semantiska webben. Med semantiska ansatser uppnår man den flexibilitet i informationshanteringen som är nödvändig för att att dra nytta av alltmer rik data.

 • Skarpare krav: framtidens internet, mer data, rikare data, dynamisk data, realtidskrav
 • Nya tekniker: representation och hantering av semantisk data
 • Datasamverkan: interoperabilitet på datanivå, löst kopplade data, länkad data
 • Mervärde: kvalitet, konstruktion, förvaltning, funktion, användarnytta
 • Framtiden: interoperabla datahanteringsramverk, databaser och datarymder

Olle Olsson har sedan 90-talet arbetat på SICS med informationsmodellering, kunskapsrepresentation, och semantiskt grundade bearbetningsmetoder. Sedan 2001 har han varit engagerad i W3C – standardiseringsorganet för webbstandarder.

Effektiv informationshantering – konkurrensfördel och besparingspotential
Niklas Zandelin, vd, Exido

Niklas Zandelin

IT är inte lösningen på ett företags utmaningar. Men IT kan ge företaget potential att klara av dessa. I dagens företag blir tillgång till information allt viktigare, men samtidigt blir mängden informationen allt större. IT har förmågan att både göra informationen tillgänglig och att strukturera den information som finns så att den ger mervärde.

Parallellt med att informationsmängden ökar så ökar även relationer och interagerande inom företag och mellan företag. Denna ökning sker såväl utifrån ett sanktionerat och strukturerat perspektiv, som mer informellt och ad hoc. Effektiv och innovativ informationshantering innebär inte bara besparingar – det är en förutsättning för, och stärker, företagets konkurrenskraft.

 • Drivkrafterna bakom informationsexplosionen
 • Utmaningar för beslutsfattare och organisation
 • Möjligheter och krav inom olika segment och områden
 • Vad sker härnäst?

Niklas Zandelin har arbetet med affärs- och utvecklingsfrågor inom IT sedan 15 år, före Exido på bland annat Scania och Volkswagen. Niklas är även medförfattare till boken IT för Konkurrenskraft. Exido är ett analys- och konsultföretag med fokus på IT-marknaden. Genom kontinuerliga studier analyseras IT-marknaden, trender och utveckling.

Hur man tar grepp om företagets information
Peter Tallungs, verksamhetsarkitekt, IRM

Peter Tallungs

En Business Information Model (BIM) är en gemensam karta över den information som verksamheten hanterar, som information om produkter, resurser, intressenter, avtal och transaktioner. Modellen är bärare av den delade kunskapen och blir ett gemensamt språk för verksamhet och IT.

 • Vad är en BIM, vad kan en BIM innehålla, och hur kan en BIM se ut?
 • Vad kan en BIM användas till?
 • I vilket sammanhang kan man ta fram en BIM?
 • Vem äger en BIM?
 • Hur kan man driva arbetet med en BIM?

Peter Tallungs är verksamhetsarkitekt, lärare och mentor. Peter hjälper företag att bygga upp förmågan att hantera sin informationsarkitektur.

Integration av masterdata – hur svårt kan det vara?
Lars Lindberg, lösningsarkitekt, XLENT Consulting Sverige

Lars Lindberg

Fler och fler får upp ögonen för masterdata och dess fundamentala roll för att lyckas med informationsutbyte mellan system. Det är lätt att underskatta problemen, för vid första anblicken ser integration av masterdata ut som vilken integration som helst. Många företag betalar idag dyrt för att kompensera för en undermåligt genomförd integration av masterdata. Lars reder ut begreppen och förklarar hur en strategisk masterdataintegration ska se ut.

 • Vad är masterdata?
 • Varför är det så svårt att integrera masterdata?
 • Columbi ägg

Lars Lindberg har arbetat med masterdatafrågor sedan 2004 och har de två senaste åren uteslutande arbetat med att hjälpa företag att få en enad bild av masterdata mellan många IT-system. Lars arbetar både med hur man inför masterdatahantering i verksamheten och med hur man löser det tekniskt. Lars har även tagit fram en masterdatalösning som används av flera företag.

Framgångsfaktorer vid val av arkitekturer för lagring av information
Björn Skog, strateg och projektledare, ES Solutions

Björn Skog

Informationshantering när den är som allra bäst är effektiv, tillförlitlig, säker och användbar. Rätt information, i rätt tid, till rätt syfte och till rätt pris är kanske en annan omskrivelse. Eller varför inte optimerad, efterfrågad och tillgänglig. Alla betraktelserna är användbara och framför allt så måste det finnas ett syfte med all denna information och dess hantering, eller? Vad föredrar jag för infallsvinkel och vad spelar det för roll för mig i den roll jag har? Vilka är mina framgångsfaktorer i valet för lagring av information?

Föredraget belyser faktorer som direkt eller indirekt påverkas av informationsmängd under tillväxt och hanteringen av denna i samband med val av arkitekturer för lagring av information.’

 • Primära och sekundära behov vid lagring av information
 • Nyckeltals påverkan och effekt gentemot behoven
  • Exempel på nyckeltal är tekniktoleranser (tillgänglighet, prestanda, säkerhet, kapacitet), bevarandeprinciper (fysiskt bevarande, tekniskt bevarande, äkthetsbevarande, kontextbevarande) och ägarskap (TCO – Total Cost of Ownership, TCP – Total Cost of Purchase, TCD – Total Cost of Development, CU – Chargeback Utilization m fl)
 • Krav- och mognadsanalys, hjälper eller stjälper dessa?
 • Förändringsbehov över tid som viktiga eller oviktiga instrument

Björn Skog är verksam som strateg och projektledare med fokus på digital långtidslagring inom informationshantering. Han hjälper organisationer som har behov av att få kontroll över sina informationsmängder och strategiska vägval för sina infrastrukturer och lagringsarkitekturer.

Informationsmarknader i molnen
Robert Folkesson, evangelist, Microsoft

Robert Folkesson

Nästa steg för operatörerna av datormoln är att skapa informatationsmarknader för tredjepartsleverantörer. I datormolnen blir dessa tillgängliga som tjänster, på samma sätt som plattformstjänster. Ett sådant exempel är Microsofts Dallas-projekt.

Redan från start för den skarpa lanseringen av Windows Azure finns informationstjänster från bland andra Associated Press, Citysearch, DATA.gov, ESRI, First American Corp., infoUSA.com, NASA, National Geographic, RiskMetrics Group, FN, WaveMarket och Weather Central.

Hur fungerar denna marknad? Hur är tjänsterna tillgängliga, hur ser affärsmodellerna ut och hur garanteras kvaliteten i tjänsterna?

 • Microsofts Dallas-projekt, alternativ från konkurrenter
 • Tjänsteutbudet i USA, planer för Sverige
 • Hur tjänsterna används i egna molntjänster och SaaS
 • Affärsmodeller och villkor för tjänsterna
 • Framtida utveckling

Robert Folkesson är arkitekt inom utvecklar & plattformsgruppen på svenska Microsoft. Robert har arbetat med Internet-relaterad utveckling i över 12 år och har lång erfarenhet av webbaserad arkitektur och tjänsteorienterade lösningar.

Vidareutnyttjande av information – rättsliga förutsättningar
Gustaf Johnssén, ämnessakkunnig, avdelningen för offentlig förvaltning, Finansdepartementet

PSI-direktivet har fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Utöver direktivet regleras förutsättningarna för vidareutnyttjande av information från svenska myndigheter i olika regelverk: tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, upphovsrättslagen m.m. I föredraget beskrivs det regelkomplex som reglerar förutsättningarna för kommersiellt och annat vidareutnyttjande av information från myndigheter.

 • Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar?
 • Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar?
 • Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?
 • Vilka konsekvenser kan förslaget till PSI-lag få?
 • Vad görs i övrigt för att förbättra möjligheterna till vidareutnyttjande?

Gustaf Johnssén har arbetat med e-förvaltningsfrågor, bland annat frågor om öppenhet och tillgång till information, vid Statskontoret, Riksarkivet, Skatteverket och Finansdepartementet. Det senaste året har han arbetat med det svenska genomförandet av PSI-direktivet.

Praktikfall: Erfarenheter från en digital informationsmäklare
Hans Nottehed, CTO, Info24

Hans Nottehed

Info24 driver en B2B marknadsplats för digital information och har genom detta fått många praktiska erfaranheter av de krav kunder ställer på informationsmarknader samt de utmaningar som uppstår kring teknik, metadata, protokoll och inte minst juridik och licensiering.
 
Hans Nottehed är grundare av och CTO på Info24 och drivs av att få maskiner, system och människor att kommunicera med varandra. Hans har över 15 års erfarenhet av de affärsmässiga, tekniska såväl som kulturella aspekterna av systemintegration och IT-arkitektur.

Publiken mot experterna – avslutade diskussion
Moderator: Daniel Akenine

Föreläsarna utmanar publiken i hur informationsexplosionen ska mötas. Alla deltagare har var sin mentometer att rösta med.